منو دسترسی
خانه

عنوان ماژول

توضیحات ماژول در این قسمت قرار میگیرد

درباره HILUX درباره HILUX
درباره HILUX

Model:Smart 1

 

Model :45L smart 2b
Model :45L smart 2b
Model :45L smart 2b

🔹️مجهز به جوجه گردان
🔹️دارای فن داخل فر
🔹️مجهزبه توری جهت سرخ کردن گوشت ومرغ وماهی 
🔹️مجهزبه توری بخارپزوسینی کیک وپیتزا
🔹️چراغ داخل فر برای روشنایی بهتر
🔹️مجهزبه ترموستات جهت تنظیم دمای  اتوماتیک فر
🔹️مجهزبه تایمر90درجه ای وعملکردخاموشی اتوماتیک 
🔹️شیشه نشکن 
🔹️عایق بندی بدنه

Model :50L Platinium Model :50L Platinium
Model :50L Platinium

🔹️مجهز به جوجه گردان
🔹️دارای فن داخل فر
🔹️مجهزبه توری جهت سرخ کردن گوشت ومرغ وماهی 
🔹️مجهزبه توری بخارپزوسینی کیک وپیتزا
🔹️چراغ داخل فر برای روشنایی بهتر
🔹️مجهزبه ترموستات جهت تنظیم دمای  اتوماتیک فر
🔹️مجهزبه تایمر90درجه ای وعملکردخاموشی اتوماتیک 
🔹️شیشه نشکن 
🔹️عایق بندی بدنه

Model :45L smart 1 Model :45L smart 1
Model :45L smart 1

🔹️مجهز به جوجه گردان
🔹️دارای فن داخل فر
🔹️مجهزبه توری جهت سرخ کردن گوشت ومرغ وماهی 
🔹️مجهزبه توری بخارپزوسینی کیک وپیتزا
🔹️چراغ داخل فر برای روشنایی بهتر
🔹️مجهزبه ترموستات جهت تنظیم دمای  اتوماتیک فر
🔹️مجهزبه تایمر90درجه ای وعملکردخاموشی اتوماتیک 
🔹️شیشه نشکن 
🔹️عایق بندی بدنه

Model :45L smart 2w Model :45L smart 2w
Model :45L smart 2w

🔹️مجهز به جوجه گردان
🔹️دارای فن داخل فر
🔹️مجهزبه توری جهت سرخ کردن گوشت ومرغ وماهی 
🔹️مجهزبه توری بخارپزوسینی کیک وپیتزا
🔹️چراغ داخل فر برای روشنایی بهتر
🔹️مجهزبه ترموستات جهت تنظیم دمای  اتوماتیک فر
🔹️مجهزبه تایمر90درجه ای وعملکردخاموشی اتوماتیک 
🔹️شیشه نشکن 
🔹️عایق بندی بدنه

Model :45L TITANIUM Model :45L TITANIUM
Model :45L TITANIUM

🔹️مجهز به جوجه گردان
🔹️دارای فن داخل فر
🔹️مجهزبه توری جهت سرخ کردن گوشت ومرغ وماهی 
🔹️مجهزبه توری بخارپزوسینی کیک وپیتزا
🔹️چراغ داخل فر برای روشنایی بهتر
🔹️مجهزبه ترموستات جهت تنظیم دمای  اتوماتیک فر
🔹️مجهزبه تایمر90درجه ای وعملکردخاموشی اتوماتیک 
🔹️شیشه نشکن 
🔹️عایق بندی بدنه

Model :45L TITANIUM Model :45L TITANIUM
Model :45L TITANIUM

🔹️مجهز به جوجه گردان
🔹️دارای فن داخل فر
🔹️مجهزبه توری جهت سرخ کردن گوشت ومرغ وماهی 
🔹️مجهزبه توری بخارپزوسینی کیک وپیتزا
🔹️چراغ داخل فر برای روشنایی بهتر
🔹️مجهزبه ترموستات جهت تنظیم دمای  اتوماتیک فر
🔹️مجهزبه تایمر90درجه ای وعملکردخاموشی اتوماتیک 
🔹️شیشه نشکن 
🔹️عایق بندی بدنه

50 50
50

توضیحات تب شمارنده دوم

500 500
500

توضیحات

90 90
90

توضیحات تب شمارنده اول

افزودن ماژول جدید
0%